Our Team

ITsoch leadership team has a long history of success in technology, business management, and franchising.
Nishan Rai

Nishan Rai

Founder & CEO
Saroj Raut

Saroj Raut

Founder & CTO
Aashish Karki

Aashish Karki

Managing Director
Anil Karki

Anil Karki

Graphic Designer
Prakash Gurung

Prakash Gurung

Backend Developer
Subash Khatri

Subash Khatri

Marketing Officer